Winkelmand

Wat zegt de Islaam over borstvoeding?

Uit onze geliefde Qoran & verschillende overleveringen kunnen we afleiden dat het geven van borstvoeding sterk wordt aanbevolen. In de islam hebben zowel ouders als kinderen rechten en verantwoordelijkheden. Zo wordt het geven (en krijgen) van borstvoeding gezien als een geboorterecht. Hiermee wordt bedoelt dat het een RECHT is van het kind om moedermelk te krijgen. In soera al Baqara (vers 233) lezen we:

“En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen wil vervolmaken.”

Imam ibn Kathier (moge Allah genadig met hem zijn) zegt over dit vers: “Dit is de Leiding van Allah, de Verhevene, jegens de moeders betreffende de borstvoeding, om hun kinderen een volledige periode te zogen.” (Tafsier ibn Kathier, boekdeel 1, blz. 633-634)

De Qoran zegt daarnaast ook:
En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn spenen duurt dertig maanden, zodat wanneer hij de volwassenheid bereikt, en hij de leeftijd van veertig jaar bereikt, hij zegt: “Mijn Heer, onderwijs mij opdat ik dankbaar ben voor uw genietingen die U geschonken heeft aan mij en aan mijn ouders, en opdat ik goede werken verricht die U behagen, en maak mijn nakomelingen rechtschapen.

Voorwaar, ik toon U mijn berouw; en voorwaar, ik behoor tot de Moslims.” (Al Ahqaf, vers 15)
Daarom beveelt de islam borstvoeding ten zeerste aan, maar erkent dat ouders om verschillende redenen de aanbevolen twee jaar mogelijk niet kunnen of willen voltooien. De beslissing over borstvoeding en het tijdstip van spenen is naar verwachting een gezamenlijke beslissing van beide ouders, waarbij wordt afgewogen wat het beste is voor hun gezin.

Allaah ‘azza wajal zegt hierover in de Qoran:
De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen, voor wie die de zogingsperiode wil volmaken. En op de vader rust de plicht van het voorzien in hun voedsel en hun kleding, volgens de voorschriften.

Niemand wordt belast dan volgens zijn vermogen. Laat de moeders niet geschaad worden vanwege haar kind, noch de vader vanwege zijn kind. En op de erfgenamen rust dezelfde plicht. Maar wanneer beiden spening wensen met wederzijds goedvinden en overleg, dan rust er geen zonde op hen. En wanneer jullie je kinderen door zoogmoeders wilt laten zogen, dan rust er geen zonde op jullie, als jullie er een redelijke vergoeding voor geven.

En vreest Allah en weet dat Allah Alziende is over wat jullie doen (Al-Baqara, vers 233)
Ook het doorgaan met borstvoeding na twee jaar is geen probleem, en al helemaal niet als het in het belang van het kind is. Imam al-Qoertoebie zegt: “Het extra geven van borstvoeding (meer dan twee jaar) of het minderen daarvan, kan gebeuren als dit geen schade berokkent aan het kind en het met de instemming van de ouders gebeurt.” (Tafsier ul-Qoertoebie, boekdeel 3, blz. 162)
En de geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s zeggen:

“Wanneer men weet dat de borstvoeding het recht van het kind is en in zijn belang is, is het niet toegestaan om te stoppen (met het geven van borstvoeding) alvorens het vervolmaken van de periode van twee jaar als dit in het nadeel is van het kind. Het is voor de moeder toegestaan door te gaan na twee jaar met de borstvoeding als dit in het voordeel is van het kind en het hem geen schade toebrengt. Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in zijn boek ‘Toehfat ul-Mawdoed fie Ahkaam il-Mawloed’: “Het is voor de moeder toegestaan om door te gaan met het geven van borstvoeding na twee jaar, tot de helft van het derde jaar of meer.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 21, blz. 60)
Uit de aangehaalde verzen kunnen we dus afleiden dat borstvoeding een recht is van het kind tot het de leeftijd van 2 jaar bereikt.

Dit is echter een algemene richtlijn; men kan voor of na die periode van twee jaar stoppen met borstvoeding met wederzijdse instemming van de ouders. In geval van een echtscheiding voordat het spenen van een kind is voltooid, is de vader verplicht speciale alimentatie te betalen aan zijn zogende ex-vrouw.

Wat zegt de Islaam over het introduceren van vaste voedsel naast de borstvoeding?
Over het algemeen is geweten dat kindjes rond de leeftijd van 6 maanden klaar zijn om naast de moedermelk ook vast voedsel te krijgen. Dit gebeurt geleidelijk aan, aangezien melk de hoofdvoeding blijft.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1350/1351 ) zei in “Tuhfat al-Mawdood bi Ahkaam al-Mawlood” dat kindjes klaar zijn om vaste voeding te krijgen wanneer het eerste tandje verschenen is. Baby’s zouden alleen melk moeten krijgen tot de eerste tand verschijnt, omdat hun magen zwak zijn en niet instaat zijn om voedsel te verteren. Als het eerste tandje is verschenen, is de maag sterk geworden en in staat om vast voedsel tot zich te krijgen. Het voedsel moet geleidelijk worden geïntroduceerd.”
Melkbroer en melkzus
In sommige culturen (en doorheen verschillende periodes in de geschiedenis) is het gebruikelijk dat zuigelingen worden gevoed door een pleegmoeder (soms een “dienstmeisje” of “melkmoeder” genoemd).

Zo was het bijvoorbeeld in het oude Arabië gebruikelijk dat stadsgezinnen hun kinderen naar een pleegmoeder in de woestijn stuurden, Wat als een gezondere leefomgeving werd beschouwd.

De profeet Mohammed (saw) zelf werd in zijn jeugd verzorgd door zowel zijn moeder als een pleegmoeder genaamd Halima.
De Islam erkent het belang van borstvoeding voor de groei en ontwikkeling van een kind, en de speciale band die ontstaat tussen een zogende vrouw en een baby.

Een vrouw die substantieel aantal keer een kind zoogt (meer dan vijf keer vóór de leeftijd van twee jaar) wordt een “melkmoeder” voor het kind, wat een relatie is met speciale rechten volgens de islamitische wet.

Het gezoogde kind wordt erkend als een volle broer of zus van de andere kinderen van de pleegmoeder, en als een mahram voor de vrouw. Adoptiemoeders in moslimlanden proberen soms aan deze eis te voldoen, zodat het adoptiekind gemakkelijker in het gezin kan worden geïntegreerd.
Bescheidenheid en borstvoeding
Praktiserende moslimvrouwen kleden zich bescheiden in het openbaar, en als ze borstvoeding geven, proberen ze deze bescheidenheid over het algemeen te handhaven met kleding, dekens of sjaals die de borst bedekken. Echter, privé of onder andere vrouwen, kan het voor sommige mensen vreemd overkomen dat moslimvrouwen hun baby’s over het algemeen openlijk voeden. Het verzorgen van een kind wordt namelijk als een natuurlijk onderdeel van het moederschap beschouwd en wordt op geen enkele manier als een obscene, ongepaste of seksuele handeling beschouwd.
En Allaah weet het beste.

Post a Comment

Chat openen
Vragen? stuur ons een berichtje! :)